FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

Procurement of Revenue ठेक्का नं 01/Kispang/Goods/080/081 को सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

२०८०/८१ को लागि ढुङ्गा,बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल तथा नदीजन्य एवं खानीजन्य र इटा, कवाडी लगायतका सामाग्रीहरुको संकलन तथा विक्री कर उठाउने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी सूचना